شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: لزوم نصب کنتورهای هوشـمند بـر روی چاه های آب شرب قلعه گنج

لزوم نصب کنتورهای هوشـمند بـر روی چاه های آب شرب قلعه گنج

در دیدار امور منابع آب قلعه گنج با مدیر امور آبفار این شهرستان، بر صرفه جویی هرچه بیشتر در مصارف آبی و همچنین نصب کنتورهای هوشـمند بـر روی چاه های آب شرب بحث و تبادل نظر صور گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در راستای رسیدن به اهداف برنامه عملیاتی سال 97 جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب و مدیر امور آب و فاضلاب روستایی قلعه گنج در محل امور منابع آب این شهرستان تشـکیل گردیـد.

 در ایـن جلسه ضمن تاکید بر لزوم آگاه کردن افراد جامعه و بهره برداران از منابع آب از بحران بوجـود آمـده و صرفه جویی هرچه بیشتر در مصارف آبی، مباحثی در خصوص لزوم نصب کنتورهای هوشـمند بـر روی چاه های آب شرب و ضرورت پیگیری و بررسی درخواست هـای ارائـه شـده آبفـار جهـت تـامین آب شرب ساکنین روستاهای حوزه عملکرد شهرستان تا حصول نتیجه قانونی مورد بحث وتبـادل نظـر قـرار گرفت.

کد خبر: 30982
  تاریخ خبر : 1397/07/25
 کارشناس روابط عمومی
 153