سه‌شنبه, 5 مرداد 1400
مشروح خبر :: با پی گیری های دلسوزانه استانداریزد، طرحهای مهم آب و برق استان به مرحله بهره برداری رسید