چهارشنبه, 31 شهریور 1400
مشروح خبر :: مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک منصوب شد

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون آب و آبفای وزیر نیرو صدیقه ترابی به عنوان مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک منصوب شد

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در این حکم بر تدوین سند راهبردی آبهای مرزی و مشترک با همکاری دستگاه های ذیربط، انجام مذاکرات و اجرای معاهدات، موافقت نامه ها و پروتکل های مرزی و پیگیری تنظیم و مبادله موافقت نامه های جدید مورد نیاز، صیانت از حقابه های مرزی در چارچوب معاهدات دوجانبه، چند جانبه و قواعد بین المللی، هدایت، مشارکت و پیگیری امور کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های مشترک و اجلاس های دوجانبه و چند جانبه و سیاست گذاری و مشارکت در تدوین برنامه های بهره برداران و حفاظت از تاسیسات و سازه های آبی مشترک با کشورهای همسایه و حل و فصل مباحث فیمابین تاکید شده است.

براساس این حکم همچنین، هماهنگی با بخش های مختلف وزارت نیرو از جمله حوضه های آبریز مرزی و مرکز مطالعات  رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک با هدف اجماع در فرایند های تصمیم گیری مربوط به منابع آب مرزی و مشترک در سطح وزارت نیرو، تعامل با نهادها و سازمانهای بین المللی مرتبط و پیگیری تثبیت مرزهای رودخانه ای و ساماندهی بستر وکناره های رودخانه های مرزی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و براساس قراردادها و پروتکل های دو جانبه با کشورهای همسایه مورد اشاره قرار گرفته است.

پیگیری تامین مالی برای پروژه های ساماندهی رودخانه های مرزی و اجرای پروژه های مشترک با کشورهای همسایه، رصد، ارزیابی و تحلیل سیاست ها، برنامه ها و حوادث بین المللی مرتبط با هیدروپلیتیک منطقه و جهان، تدوین سیاست های رسانه ای در خصوص آبهای مرزی و منابع آب مشترک و انجام مطالعات و پژوهش های موردنیاز از جمله موضوعات دیگری است که در این حکم  مورد تاکید قرار گرفته است.

کد خبر: 52996
  تاریخ خبر : 1400/04/12
 علی بخشی
 623
  ثبت دیدگاه