چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: اتمام مراحل بررسی اسناد فنی - بازرگانی مناقصه طرح و ساخت تونل قطعه شرقی سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های تهران و البرز از سد طالقان