پنجشنبه, 10 خرداد 1403
مشروح خبر :: اولین نشست تخصصی بهره وری با حضور معاونین برنامه ریزی شرکتهای تابعه برگزار می گردد .

اولین نشست تخصصی بهره وری با حضور معاونین برنامه ریزی شرکتهای تابعه برگزار می گردد .

اولین نشست تخصصی بهره وری با حضور معاونین برنامه ریزی شرکتهای تابعه در روز شنبه مورخ 6 خرداد ماه 1402 از ساعت 8/30 الی 16 برگزار می گردد .

اولین نشست تخصصی بهره وری با حضور معاونین برنامه ریزی شرکتهای تابعه در روز شنبه مورخ 6 خرداد ماه 1402 از ساعت 8/30 الی 16 برگزار می گردد .

کد خبر: 66191
  تاریخ خبر : 1402/02/19
 حمید حکیمی
 623